Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Bibelskriuwers

Keunst

fan Rembrandt*Mattéus, do hast it mar troffen
mei de ingel by it ear,
dy’t soarget foar de ynspiraasje,
dus bisto meikoarten klear.

Jim witte fan gjin tinkend skriuwen,
want in ingel jout de stjit,
de himel soarget sa foar graasje,
mar ik tink foardat ik wit.

Hoe stiet it mei dyn skriuwwurk, Paulus,
hasto ek de gong deryn,
betinkst de sinnen ûnder ’t rinnen
of wurdsto fan ’t skriuwen blyn?

Blyn is in minske sûnder leauwe,
rinnend krij ’k net gau myn nocht,
dan kin ’k my op ’e kearn besinne,
dy’t al lang om wurden socht.

Skilderij ‘Mattéus en de ingel’
Skilderij ‘Paulus yn syn skriuwkeamer’

admin

Skip sûnder krús

Keunst

fan Caspar David Friedrich*Lit it skip mar fierder farre,
’t aventoer bart fier fan hûs,
al silend oer de kleare kym,
dy’t opskoot… wa wit wêr oan ta,
de moanne wiist de krekte koers.

Lit it anker hjir mar bliuwe,
’t is net nedich foar dit skip,
dat silend trochgiet as in skym,
gjin minske wit noch wêr oan ta,
foar ’t anker is de see te djip.

Kin it krús de reis ferklearje
no’t it net mear beaken is
fanwege ’t farren sûnder kym?
’t Moat fierder, op ’e kosmos ta,
de koers is foar de moanne wis.

* Caspar David Friedrich (1774-1840)
Skilderij ‘It krús by de Eastsee’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum