Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Manlik ûnderwiis

Keunst

fan Frans van Mieris*

Hy hie syn hoed by mem op skurte lein,
wol hoeden mei de fearren oer har earm,
har hân lei om syn fingers hinne
nêst it boek dêr’t hy út lêzen hie,
hy woe ’t noch folle better kinne.

Mem hie har each mei niget op him slein,
har soantsje dy’t al ier wat lêze koe
en stribbe nei noch folle better;
’t stûke mei’t er yn betizing wie
troch wa… en ek in frjemde letter.

It wie gjin frjemde prater dy’t wat sein
hie mei in glimke dat it better koe,
hy soe as man har taak oernimme,
wat ferbriek wêr’t sy as mem foar gie:
tegearre nei de hichte klimme.

* Frans van Mieris (1635-1681)
Skilderij ‘It ûnderwizen fan in bern’

admin

Baarch en boerinne

Keunst

fan Paul Gauguin*

’t Gie inkeld om de baarch,
dy’t bûten wêze mocht
om syn gerak te krijen
fan wat er wrottend socht,
hy mocht de romte lije.

Twa stekken foar de wacht,
net fierder mocht er gean
om fan in oar te fretten,
dus bleau er dêrfoar stean,
de frou hie sa besletten.

Se breide op in stien,
seach nei it lizzend stek
om sa derút te rinnen,
wa wie no einliks gek,
de baarch of boerinne?

Wist hy fan stek en slacht,
wat him te wachtsjen stie?
Hy hold it by syn fretten;
de frou joech him gjin rie,
se hie har eigen wetten.

* Paul Gauguin (1848-1903)
Skilderij ‘It houten stek’


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum