Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Bier by de woartels

Keunst

fan Frans van Mieris de Oude*It soe in miel mei woartels wurde,
net ferkeard fansels, mar sûnder smaak,
de mûle hie ferlet fan justjes mear,
syn wurden kamen hoeden ta de saak:

‘Do litst de woartels net ferwurde,
leave, dat stel ik fansels op priis,
mar mei in kantsje is soks earder gear,
oranje boppe, mei myn wiif bin ’k wiis.’

Syn wurden hawwe har oertsjûge,
’t koe net oars, sy wiene al lang troud
en mei har jonge kaam it ek wol klear,
hy wie mei ’t wurd fan mem en heit fertroud:

‘Do witst, myn jonge, fan de drûge
kiel fan heit, de hiele dei yn ’t spier
foar ús, dan witst it wol, fan ’t wurkjen gear,
de woartels ha ferlet fan slokken bier.’

De jonge wist wol wêr’t de kanne
stie en ek hoefolle jild mem joech
en wêr’t er alle kearen hinne moast,
want heit syn kiel wie alle dagen drûch.

* Frans van Mieris de Oude (1635-1681)
Skilderij ‘Boere-ynterieur mei húslik tafriel’

admin

Gouden sokses

Keunst

fan Marc Chagall*Hy heint it lûd op fan de okse,
fan syn fruchtberens ûntdien
om foar de ploech te rinnen,
sadat de grûn syn fruchten jout…
hy kin him net yn ’t lûd fersinne.

De lûden komme op ’e rôle
mei de fear; hy is begien
mei oksen en ek minsken
dy’t lûke moatte oan it hout
en izer, goud heart ta har winsken.

Lit skreaune wurden dêrnei klinke,
’t giet dan mear as dûbelop:
de skriuwer en de okse,
it lûd, de letter en de stim
fertelle oer in gouden sokses.

* Marc Chagall (1897-1985)
Skilderij ‘De literatuer’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum