Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Kubisme

Keunst

fan Paul Cézanne*
fan Pablo Picasso**

Besjoch de werklikheid, lis fêst
wat yn de holle kommen is:
de foarmen kubus, kegel, bol,
de kleuren soargje foar de rêst,
dat is it dan sa’n bytsje wol.

Cézanne rûn dêrby foarop
en lei it Frânske lânskip fêst
mei eagen rjochte op ’e foarm,
it wie kubisme yn de dop,
dy’t briek, wat late ta in stoarm.

Picasso naam in grutte stap
mei dames fan it lichtste soart
út Avignon, al goed yn foarm,
it wie foar him gjin bleate grap,
mar hiel de keunstwrâld sloech alarm.

Besjoch de keunst sa’t hy it seach,
ienfâldich en fierhinne bleat,
dan komme foarmen op dy ôf
dy’t hingjen bliuwe foar it each,
in komposysje, hecht fan bou.

* Paul Cézanne (1839-1906)
Skilderij ‘Mont Sainte-Victoire’

* Pablo Picasso (1881-1973)
Skilderij ‘Les Demoiselles d’Avignon’

admin

Libbensbylden

Keunst

fan Auguste Oleffe*


De wolken hâlde ’t skynsel tsjin
en sille gau fan kleur fersjitte,
want de dei lûkt nei de jûn,
sa is no ienkear it ferrin
fan dagen mei ’t berûne swurk,
dêr’t âlde fiskers noch mei sitte.

Hy sit rjochtop en skôget fier,
noch fierder as de skiere kimen,
dêr’t it byld fan earder riist
fan fiskers moarns al ier yn ’t spier:
it heljen wie syn deistich wurk,
foar him mei ’t jeiend swurk te rimen.

Sy hat al mannich stoarm trochstien
wannear’t de weagen him besprongen,
har benearen yn de jûn;
de eagen binne faak tichtdien,
har bea gie troch it grauwe swurk…
nêst him heart sy de ingels sjongen.

* Auguste Oleffe (1867-1931)
Skilderij ‘Libbensjûn’

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum