Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Mytysk stee

Keunst

fan William Turner*De sinne seach ik rizen
achter iuwenâlde stiennen wei,
it ljocht spriek fan in moaie dei
om my in prachtich paad te wizen.

It hat my ynspirearre
ta mei beide eagen wiid te sjen
as seach ik foar it earst… as bern
foar wa’t op wei noch neat mislearre.

Ik ha my earst ferbylde
harten yn it wetter, foar my nij,
mar ’t wiene deagewoane kij,
dochs wie ’t as sy de wrâld besielen.

De iuwenâlde stiennen
op ’e achtergrûn en libben fee
ferhelje fan in mytysk stee,
oergetten troch de moarntiidssinne.

* William Turner (1775-1851)
Skilderij ‘Norham Castle, opkomst fan de sinne’

admin

Tank foar twa hjerrings

Keunst

fan Philip Sadée*
fan Vincent van Gogh**Wylst miuwen fjochtsje om de bút,
de fiskers rap de karre lade,
stiet de widdo mei de holle bûgd
út skamte oer har dryst beslút.

It famke, dat de skelk besûcht,
hapt twa kear triljend nei de siken,
priuwt de smaak al fan de bakte fisk…
mem mei net hearre dat sy smûcht.

Sy heart it sêfte tankewol,
twa kear foar likefolle hjerrings,
fielt de waarme gloede op har hûd…
mem fynt de fiskersfrou grif gol.

Wylst noch in miuw kriest boppe ’t rút,
bûcht sy opnij de folle holle,
foeget dan it deistich barren gear
en sprekt har tank foar ’t iten út.

* Philip Sadée (1837-1904)
Skilderij ‘It part fan de earmen’

** Vincent van Gogh (1853-1890)
Skilderij ‘Biddende frou’

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum