Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Stoarm oer lân en see

Keunst

fan Ildephonse Stocquart*
fan Hermanus Koekkoek**Men kin nea witte, mar wol fiele
mei wat help fan each en ear
hoe oft it waar him oanjaan sil,
’t gefoel jout oan: rap yn de wear,
der is stoarmwaar op til.

It fee op ’t lân is ek besiele
mei wat jeiend komme sil
en stiet balstjurrich foar it stek,
’t gefoel jout oan de eigen wil
dy’t lûd komt út ’e bek.

Sa kinne fee en minsken diele
soargen oer it rûge waar,
dat har nei de beskutting driuwt,
dochs driget it gefaar
dat ien bist achterbliuwt.

Nei ’t westen ta, in oere rinnen,
swypket wyn it wetter op
ta meunsters, bearend om de bút,
op elk bist sit in wite kop,
wat slút it flechtsjen út.

* Ildephonse Stocquart (1819-1889)
Skilderij ‘Op ’e flecht foar de stoarm’

** Hermanus Koekkoek (1815-1882)
Skilderij ‘Stoarm op ’e Easterschelde’

admin

Tusken wif en wis

Keunst

fan William Turner*Har plak is op ’e houten pier,
dy’t kreaket fan it weachgeweld,
te wif is foar in goed hâldfêst…
wa hie it hjoed oer stjerrend wier
dat elke oere fiskjen telt
en ’t seil hat stipe fan de mêst?

De stipe jildt net foar de frou
dy’t wankel oer de planken rint,
by buorfrou siket om hâldfêst…
wa hie it oer ’t fertroude tou
yn hannen fan in flinke fint,
dy’t wis by need klimt yn de mêst?

Ien tou bliuwt acher op ’e pier,
’t moast los fanwege legerwâl,
te hastich, want it waard ta lêst…
wa hie it hjoed oer stjerrend wier,
it falt wol ta, it giet net mâl,
wy hâlde ús oan Gods help fêst?

* William Turner (1775-1851)
Skilderij ‘De pier fan Calais mei Frânske fiskers’