Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief oan de Kolossers 1

Bibelbylden

fan Paulus*Bêste minsken fan Kolosse,
Epafras hat jim it boadskip brocht
fan Jezus Kristus foar syn folk,
syn leafde ha jim praktisearre,
foar de hiele wrâld it ljocht.

Kristus sil de wrâld ferlosse,
as earstberne leit dy yn syn hân,
Hy kaam fóár alles, is de tolk
fan ’t folk dêr’t Hy oan ’t krús foar stjerre
woe, sa kaam it heil ta stân.

No mei ik foar jimme lije
yn de finzenis, dêr bin ik bliid
om as ferkundiger fan ’t heil,
dat earst foar elkenien ferburgen
wie, yn ús klinkt troch dat liet.

* Brief oan de Kolossers (haadstik 1)

admin

Brief oan de Filippiërs 5

Bibelbylden

fan Paulus*

Tink net dat ik der bin
of ’t heil al grepen ha,
mar ’t stiet my wol foar eagen,
’k sil der dravende op ta.

In wedstriid is ’t foar my,
ik rin sa hurd as ’k kin
om ’t heil as priis te winnen,
dêrtroch krijt it libben sin.

Lit ús deselde kant
op rinne, dat de streek
foar elkenien te heljen
is, ek foar de flugge leek.

De himel is it doel,
it plak dêr’t Kristus wei-
komt as ferlosser, sûnder
Him stean alle libbens faai.

* Part fan de brief oan de Filippiërs
(út haadstik 3 en 4)

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum