Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Mei de skerpe sichte

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In wolk seach ’k yn myn fisioen,
ljocht as de minskesoan,
in ingel dy’t dêr klear op siet,
hy droech in gouden kroan
en hie in sichte yn de hân,
waard mei de ierde nau ferbûn.

Doe kaam in twadde ingel út
de hege timpel wei,
lûd roppend: ‘Slaan de sichte yn
it nôt, it is de dei
om skerp te sichtsjen, ’t is no ryp!’
De risping folge dit beslút.

In tredde ingel kaam foar ’t ljocht,
ek mei in sichte yn
de hân en klear om ta te slaan;
in fjirde ingel syn
skerp lûd kaam op itselde del:
‘De druven rispje is dyn rjocht!’

De druveparse waard it byld
fan God syn grime oer
it kwea op ierde, dat it bloed
rûn fier de fjilden oer.

Yllustraasje ‘Ingel mei de sichte’
 

admin

Rop fan trije ingels

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In ingel seach ik fleanen
heech by de himel lâns
mei ’t ivich evangeelje:
‘Earje God dy’t rjochtdei hâlde sil,
oanbid de Skepper fan ’t hielal,
Hy bringt de ierde yn balâns.’

In twadde ingel seach ik kommen,
roppend dat der wie gjin kâns
mear foar wa’t leaude yn it beest:
‘Want fallen is it grutte Babylon,
foargoed foarby is ’t feest
fan ’t drinken fan de hertstochtswyn,
it lûd by hoeren is ferstomme.’

In tredde ingel kaam foar eagen
mei it oardiel oer it folk
dat op ’e knibbels lei foar ’t beest:
‘Jim sille drinke fan de wyn
fan Gods grime, ûnfertinne,
dat jim reitsje út balâns
troch fjoer en swevel, fûle pine
sil jim treffe as in dolk.’

Doe hearde ik in stimme
dy’t út ’e himel kaam
as wie ’t in evangeelje:
‘Lokkich wa’t ferstoarn is yn de Hear,
hy kriget rêst, syn tiid is fol,
hy hat syn goede wurk meinaam.

Yllustraasje ‘It beest’ 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum