Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief oan de Tessalonikers 6

Bibelbylden

fan Rembrandt*

Der is noch mear te skriuwen:
oer in geast dy’t profetearje sil,
in útspraak of in brief fan my,
dy’t iksels nea dien of skreaun ha,
al dy wurden binne tsjin myn wil…
jim moatte by de wierheid bliuwe.

De ôffal sil earst komme
troch de wetteleaze, dy’t as God
him foardocht, yn de timpel sit;
satan wol him as syn freon ha,
mar úteinlik wurdt de dea syn lot…
de wierheid hat jim geast ferromme.

De Hear hat jim as earsten
keazen, want de wierheid wie jim wei
– in útspraak yn de brief… fan my –
Kristus wol jim as syn freon ha,
stean dus fêst, dan stiet Hy jim ek nei
mei treast en leafde ’t aldermeaste.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Kristus’

admin

Brief oan de Tessalonikers 5

Bibelbylden

fan Rembrandt*Wer stjoer ik jim in skriuwen,
want nei myn earste brief ha ’k heard
dat minsken op ’e doele reitsje
fan waanideeën yn de stêd.

Ik wit fan jim benearings,
it leed dat de gemeente trof,
mar bleaun is alle moed en leauwe,
jim sjonge altyd noch Godlof.

Der sil ferromming komme
as Jezus Kristus wer ferskynt,
dan sil Hy foar it Godsfolk pleitsje
dat yn it leauwe frede fynt.

Mar wa’t om God net jouwe,
dy wurde mei syn straf ferslein;
om’t sy yn ’t kweade hingjen bleauwen,
wurdt frede har foargoed ûntsein.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Paulus’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum