Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Tsjinstfaam Rodé fertelt

Bibelbylden

fan Hendrick ter Brugghen*

As tsjinstfaam rêd ik mei de doar,
fannacht dus ek, in frjemde tiid,
earst waard ik kjel,
want wa koe men ferwachtsje?
Ik die de doar yn ’t kier
en waard doe tige bliid,
want Petrus stie derfoar.

’k Liet Petrus earst op strjitte stean
en rôp: ‘Hy is derút, sit net
mear yn de sel!’
Gjinien woe dat earst leauwe.
‘In ingel,’ waard der sein,
‘dy komt sa let.’
As faam koe ik wol gean.

Dus liet ik Petrus rap deryn,
hy die doe fan syn nacht ferslach,
’t kaam hjir op del:
in ingel stie ynienen
by Petrus yn de sel
en sûnder slach
of stjit sei dy: ‘Ferdwyn!’

* Hendrick ter Brugghen (1588-1629)
Skilderij ‘De befrijing fan Petrus’

admin

Profeet Agabus

Bibelbylden

fan Louis Cheron*It is al jierren lyn
dat wy nei ’t noarden reizgen
as profeten fan de Hear;
ynienen rûsde ’t as de wyn:
de Geast foarsei in hongersneed
oan my, oan Him de ear.

It wie in boadskip oan
it folk dat Kristus tsjinne,
ree ta help as ’t safier wie.

De profesy komt út:
der wurdt neat mear fertsjinne,
elkenien sjocht oan tsjin moarn,
mar ’t folk fan Kristus naam ’t beslút
om bra te jaan as rynske die…
it sprekt my sêdzjend oan.

* Louis Cheron (1660-1725)
Skilderij ‘De profesy fan Agabus’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum