Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Slangestriid

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

Foar Mozes wie ’t bekend gebiet,
de treppen nei de farao,
de hichte dêr’t er siet;
Aäron spriek: ‘In fraach oan jo,
ús folk is oan in offer ta,
sa wol de Iene ha.’

Mar farao wist fan gjinien,
allinnich fan de slavetroep,
syn hert waard swier as stien:
‘Noch stiver lûk ik oan de strûp,
it wurk wurdt swierder as it wie,
jim sykje sels it strie.’

De treppen bleau bekend gebiet,
mar frjemd gie ’t op ‘e stiennen flier
mei slangen yn de striid,
de winner waard Aärons dier,
dochs farao ferloek gjin spier,
syn hert bleau like swier.

Image

Yllustraasje ‘Mozes foar de farao’ 

admin

Ik sil der wêze

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Domenico Fetti*

Fan ’t paleis nei de woestyn,
fan prins is Mozes hoeder wurden,
mei de skiep yn stil petear,
ynienen slacht de lôge yn
in strúk, te wûnderlik foar wurden.

Image

Fan de keppel nei it fjoer,
dan gean de skuon fluch fan de fuotten,
want sa hillich is de grûn,
de wurden slaan op Mozes oer,
befrijing is ek hillich moatten.

Fan de WA-fraach nei IK SIL
DER WEZE, troch dy namme witte
slaven dat befrijing komt,
mar Mozes’ mûle rekket stil
as machten slaggen sprekke litte.

Fan de stilte nei it wurd
fan broer Aäron tsjin de machten
fan Egypte oer it folk
dat loskomt om te wurden grut
yn tal, al ieuwenlang ferwachte.

* Domenico Fetti (sirka 1589-1623)
Skilderij ‘Mozes en de brânende toarnbeistrúk’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum