Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Rop fan trije ingels

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In ingel seach ik fleanen
heech by de himel lâns
mei ’t ivich evangeelje:
‘Earje God dy’t rjochtdei hâlde sil,
oanbid de Skepper fan ’t hielal,
Hy bringt de ierde yn balâns.’

In twadde ingel seach ik kommen,
roppend dat der wie gjin kâns
mear foar wa’t leaude yn it beest:
‘Want fallen is it grutte Babylon,
foargoed foarby is ’t feest
fan ’t drinken fan de hertstochtswyn,
it lûd by hoeren is ferstomme.’

In tredde ingel kaam foar eagen
mei it oardiel oer it folk
dat op ’e knibbels lei foar ’t beest:
‘Jim sille drinke fan de wyn
fan Gods grime, ûnfertinne,
dat jim reitsje út balâns
troch fjoer en swevel, fûle pine
sil jim treffe as in dolk.’

Doe hearde ik in stimme
dy’t út ’e himel kaam
as wie ’t in evangeelje:
‘Lokkich wa’t ferstoarn is yn de Hear,
hy kriget rêst, syn tiid is fol,
hy hat syn goede wurk meinaam.

Yllustraasje ‘It beest’ 

admin

Laam op Sion

Bibelbylden

fan ûnbekend*

It Laam seach ik op Sion stean
mei tolve kear wol tolvetûzen
minsken mei syn namme,
ek dy fan de Heit,
foar har ’t fertsjinne lean.
Doe hearde ik it lûd
fan wetterfloeden, ek fan tonger,
’t wie gjin fêststeand feit,
omdat it klonk as harpespyljen.
De tolve kear wol tolvetûzen
songen ’t liet dat net te learen wie,
foar fjouwer wêzens en de âldsten,
’t gie mei ynmoed, dat it har wat die.
De tolve kear wol tolvetûzen,
sûnder lek of brek,
wiene frijkocht troch it Laam,
dat noed foar harren stie.

* Yllustraasje ‘It Laam en de mannichte’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum