Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Eútichus libbet op ‘e nij

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Se seine dat ik dea west ha,
mar dêr wit ik neat fan,
hoe soe ik dat ek witte moatte?
In deadenien kin neat mear sjen,
se seine… it wie stjerrend wier… no sa!

Ik wie nijsgjirrich nei ’t berjocht
fan Paulus oer de Hear,
dy’t opstien wie, as troch in poarte
fan dea nei libben, Paulus koe ’t
moai bringe: fan de neare nacht nei ’t ljocht.

De lampen brânden yn de seal,
it duorre lang, ’t waard waarm,
de eagen koe ’k net iepenhâlde
dêr yn de finsterbank, doe moat
ik fallen wêze, wekker wie ’k mar heal.

Se seine, Paulus kaam derby
en foel op my, ’t kaam klear,
se moasten ’t each op Jezus hâlde,
dat hearde ik, doe koe ’k wer sjen,
it fielde as begûn ik op ’e nij.

* Yllustraasje ‘Paulus jout Eútichus it libben werom’

admin

Gajus fan Masedonië

Bibelbylden

fan ûnbekend*Al tiden bin ik ûnderweis
mei Paulus om him by te stean
as hy fan Jezus tsjûget;
it is al wer syn tredde reis,
hy wol noch altyd fierder gean,
fan Asia nei Masedonië.

Wy moasten út Efeze wei,
dêr’t Paulus’ libben rûn gefaar
fanwege in rebûlje;
myn eigen libben stie ek faai,
it fielde troch dat opskuor naar,
ik winske my yn Masedonië.

De winsk kaam út, wy reizgen nei
myn heitelân, yn eigen taal
koe ik fan Jezus tsjûgje;
it gie wer fierder, ik woe mei,
want fierder moast ek it ferhaal:
fan Asia oer Masedonië
nei…

* Kaart ‘Paulus’ tredde sindingsreis’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum