Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief oan de Tessalonikers 5

Bibelbylden

fan Rembrandt*Wer stjoer ik jim in skriuwen,
want nei myn earste brief ha ’k heard
dat minsken op ’e doele reitsje
fan waanideeën yn de stêd.

Ik wit fan jim benearings,
it leed dat de gemeente trof,
mar bleaun is alle moed en leauwe,
jim sjonge altyd noch Godlof.

Der sil ferromming komme
as Jezus Kristus wer ferskynt,
dan sil Hy foar it Godsfolk pleitsje
dat yn it leauwe frede fynt.

Mar wa’t om God net jouwe,
dy wurde mei syn straf ferslein;
om’t sy yn ’t kweade hingjen bleauwen,
wurdt frede har foargoed ûntsein.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Paulus’

admin

Brief oan de Tessalonikers 4

Bibelbylden

fan Paulus*
fan Eddy Brunelli**Lit my jim yn de kunde bringe
mei it lûd fan de trompet
as Kristus delkomt op ’e wolken,
dan is it foar wa’t sliept te let,
dy tiid sprekt fan de lêste dingen.

Wa’t yn de ierde rêst mei sjonge,
giet de libbenen dan foar
nei Kristus, Hear fan alle folken,
sy sjonge yn it grutte koar,
jûchheiend wurde wy ûntfongen.

Lit ús op ierde wekker bliuwe,
want gjinien wit fan de dei
dat Kristus delkomt op ’e wolken,;
wa’t sliept, wit fan gjin tiid en wei,
hy lit him op syn dreamen driuwe.

Doch oan it pânser fan it leauwe
en de leafde, earst dy twa,
set dêrnei op de helm fan hope,
sa kinne wy nei Kristus ta,
dy’t op ’e wolken stiet te weauwen.

* Part fan de earste brief oan de Tessalonikers
(haadstik 5)

** Yllustraasje ‘Jezus op ’e wolken’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum