Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Sân ingels mei sân skalen

Bibelbylden

fan Saint-Sever Beatus*

It fisioen liet skine
syn ljocht klear op ’e timpel,
dêr’t de doar fan iepengie;
sân ingels kamen foar it ljocht
yn blinkend linnen
en om de mul in gouden riem,
sa’t ingels strielje kinne;
oanrikt waarden gouden skalen,
sân, foar elke ingel ien,
in teken fan Gods grime,
dy’t my klear foar eagen
kaam, de reek as teken
fan Gods hearlikheid en macht
gie troch de timpel yn sân walen,
mar gjin minske mocht deryn…
earst kamen de sân pleagen.

* Saint-Sever Beatus (alfde iuw)
Yllustraasje ‘Sân ingels’ 

admin

Liet fan Mozes en it Laam

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In teken seach ik yn de himel,
wûnderbaarlik, fol mei macht:
sân ingels mei de lêste pleagen
makken oan de grime Gods in ein,
doe kriich ik noch in byld foar eagen:
in see fan glês, dêr fjoer trochhinne,
minsken, winners fan it beest,
dy’t songen by Gods harpen
it liet fan Mozes en it Laam:
‘Machtih, wûnderbaarlik binne
jo dieden, Hear, almachtich God,
rjochtfeardich binne ek jo wegen,
elk dy’t jo namme freest,
bewiist Jo ear, want hillich binne
Jo, de folken falle biddend del,
om’t jo rjochtfeardich oardiel
foar hiel de wrâld oan ’t ljocht kaam.’

Yllustraasje ‘Glêzen see’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum