Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Ald ferhaal op nije wei

Bibelbylden

fan Hendrick Bloemaert*


As froulju hearre wy derby
en fierden mei it Wikefeest,
de earste fruchten fan it lân,
mar hjoed, ik kin der noch net by,
it wie as krigen wy de geast.

Wy wiene op itselde plak,
ynienen hearden wy in lûd
dat wiisde op in sterke wyn,
hoewol’t wy sieten ûnderdak…
der wie gjin sprake fan yn noed.

It kaam noch frjemder op ús oer:
in fjoer en flammen dêrút wei,
op elkenien ferskynde ien;
wy wiene rekke troch it fjoer,
it wiisde ús in nije wei.

Wy praten frjemd en troch elkoar
as brûkte elk in oare taal,
doe hearden wy: ‘It is de Geast
foar jimme, mar ek foar de oar!’
It wiisde op in âld ferhaal.

* Hendrick Bloemaert (1601/1602-1672)
Skilderij ‘It delkommen fan de Hillige Geast’

admin

Ropping fan Mattias

Bibelbylden

fan ûnbekend*Net dat ik soks ferwachte hie,
’k bedoel om Judas op te folgjen,
mar it lot foel hjoed op my,
in ropping, sa’t ik dat ferstie.

’t Wie Petrus dy’t de lieding hie,
hy liet him út oer ’t lot fan Judas,
dy’t foaroer foel, bluodrich ein,
op eigen ikker nei syn die.

Mei hûnderttweintich wiene wy
der, alle learlingen fan Jezus,
alles wie dêrmei wol sein,
it die ús allegearre nij…

… wat fierder oan de oarder kaam:
in nije tolfde sa die bliken,
’t lot foel net op Joazef, hy
hat my ’t grif net kwea-ôf naam.

It komt no oan op wurd en die,
dy beide moatte altyd strike.

* Ikoan ‘Mattias’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum