Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Heechliet oer de fal

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In machtich lûd klonk as in liet:

Halleluja, ear oan God,
dy’t macht hat en it heil jout,
de macht om in rjochtfeardich oardiel
út te sprekken oer de hoer fan Babylon,
dy’t oer de ierde grut ferdjer brocht,
sadat in swiere straf kaam op har del,
Gods feinten hat sy ek fermoarde.
Sjedêr de hoer yn fjoer en flam,
de reek ferdriuwt it lêste ljocht,
nea wurdt in toer wer boud.

Ien stim kaam by de troane wei:

Dêrom loovje God, jim allegear,
fan lyts oant grut, in machtich koar,
Him tsjinje al syn feinten,
de iene nei de oar,
foar har is ’t heil. 

* Yllustraasje ‘Himelsk koar’

 

admin

Delkeild Babylon

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In sterke ingel bûgde him
en tilde op in grouwe stien,
dy’t hy de see ykeilde,
doe klonk bolderjend syn stim:

Lykas de stien wurdt mei geweld
it grutte Babylon delkeild…
wa kin de stêd noch fine
as de djippe delgong telt?

Gjin harpe jout mear lûd, skalmei
en ek trompet ha net de krêft
noch om oer ’t gea te klinken,
wat muzyk brocht, is foarby.

Men fynt net mear in hantwurksman,
de rike keaplju ha ferlern…
wat is der noch te fieren?
Feesten heart men neat mear fan.

Mei ’t grutte Babylon is ’t dien,
de stêd fan it fergetten bloed
fan hillige profeten…
delkeild wurdt de grouwe stien.

* Foto ‘It oardiel oer Babylon’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum