Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Dilemma foar Felix

Bibelbylden

van William Hoggarth*

As gûverneur ha ik it rjocht
om ûnrjocht te bestriden
troch dêr in oardiel oer te jaan,
mar hjoed ha ik dat noch net dien,
kriich fan it joadske rjocht myn nocht.

Ik hearde earst de Joaden oan
of better sein Tertullus,
dy moast it wurd foar harren dwaan;
de advokaat hie ’t oer de pest,
beskuldige op hege toan…

… in Paulus dy’t fûl twaspjalt brocht
troch ’t stribjen fan in sekte,
as kopstik soe hy lieding jaan;
ik hearde amper nei de rest,
sa’t ik al sei, ’k hie skjin myn nocht.

Dy Paulus kriich dêrnei it rjocht
syn ûnskuld oer te bringen,
dat koed er as de bêste dwaan;
ik ha doe foar ’t dilemma stien:
myn frijspraak liedt ta mear gefjocht.

* William Hoggarth (1697-1764)
Yllustraasje ‘Paulus foar Felix’

admin

As ruter troch de nacht

Bibelbylden

fan ûnbekend*As ruter kin ’k der sittend komme,
mar wat in drokte om ien man,
dy’t middenyn de nacht
nei Cesaréa moat
mei ús as legermacht
fan fjouwerhûndertsantich man.

Ik hâld wol fan in aventoerke,
mar neffens my is ’t wat oerdreaun
foar mar dy iene Joad,
dy’t nei hear Felix moat
as gie it om in moard;
’k moat sizze, wie hy by ús bleaun…

… wa wit, waard hy dan sels fermoarde
troch ’t eigen folk, dus is dy kâns
ek middenyn de nacht
nei Cesaréa ta;
sa jouwe wy jûn acht
mei santich ruters, dus mear mânsk.

* Yllustraasje ‘Romeinske ruter’

 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum