Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Wiisheid fan Silas

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Ik bin perfoarst net eigenwiis,
want Petrus hat my leard
om Kristus oan te nimmen;
’k gean mei Paulus hjoed op reis,
ik kriich dêrfoar de measte stimmen.

De Fariseeërs ha ferlern:
wa’t him ta Kristus keart,
giet troch it libben sûnder
teken fan besnijenis,
fan heiden kristen is bysûnder.

It pleit kaam fan de beide broers**:
de klam lei op ’e Geast,
dy wie foar Joad en heiden,
kleare wurden sûnder mis,
in boadskip dat de wrâld oer waaide.

Dus moatte wy nei ’t noarden ta
mei wurden yn de geast
fan Kristus; brief en mûle
geane foar de Hear op reis,
gjin kristen sil it oars bedoele.

* Ikoan ‘Silas’

** Petrus en Jakobus

 

admin

Mes mei twa kanten

Bibelbylden

fan ûnbekend*

As fromme Fariseeër
bin ik koartlyn kristen wurden,
mar de wet lit my net los,
it mes snijt oan twa kanten:
besnije jout foar my noch pas.

Ik woe der dit mei sizze:
Paulus kin ús mear fertelle…
oer de reis nei ’t heidenlân,
mar heidens binne klanten
foar ’t mes, besnije smeit de bân.

Der bliuwt ferskil fan miening,
hurde wurden binne fallen,
want it gie de measten oan,
’t probleem hat dus twa kanten,
te dreech foar hjoed, ’t ferfolch is moarn.* Ark om te besnijen
(Joadsk Histoarysk Museum)

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum