Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Timoteüs 7

Bibelbylden

fan Rembrandt*

Op ’e nij in brief, myn leave jonge,
de twadde dy’t ik oan dy stjoer,
diskear yn finzenskip út Rome wei,
my tinkt it lijen is gau oer.

Net dat ik my foar it lijen skamje,
ik hâld betrouwen yn de Hear
en wachtsje rêstich op ’e grutte dei,
wylst ik de drege tiid fernear.

Lit it fjoer fan Gods genede brâne,
syn Geast jout krêft om dat te dwaan,
al stiet dyn libben troch ’t bliid boadskip faai,
do silst it oan de harkers jaan.

Lit de bylden foar harsels mar sprekke:
fan Kristus bist in goed soldaat,
nim foar in priis de regels wol yn acht,
de boer hat fan syn wurkjen baat.

As wy mei Jezus Kristus stjerre,
dan libje wy tenei mei Him
as keningen, want Hy bliuwt ivich trou,
ek as negearje wy syn stim.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Paulus skriuwt brieven yn de finzenis’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum