Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Romeinen 1

Bibelbylden

fan Paulus*

Mei alle goeds sprek ik jim oan,
it hiele folk fan Rome;
omdat God fan minsken hâldt,
komt jim no al de frede ta,
dus libje út syn goedens wei,
ik skriuw út namme fan de Heit en Soan.

Ik moat it mei dit skriuwen dwaan,
kin net meikoarten komme,
mar jim bliuwe yn ’t ûnthâld,
dan reizgje ’k letter nei jim ta
mei ’t boadskip fan de nije tiid,
ik skriuw dit no om jimme hoop te jaan.

Sels yn Korinte ha ik heard
hoe’t jim mei ynmoed leauwe,
dat ferhaal giet oer de wrâld
en komt mei waarmte op my ta,
lûkt tagelyk it boadskip oan
dat ik al jierren bring fan stêd nei stêd.

* Kopy út ’e tredde iuw fan Romeinen 1,1-7  

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum