Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Kolossers 1

Bibelbylden

fan Paulus*Bêste minsken fan Kolosse,
Epafras hat jim it boadskip brocht
fan Jezus Kristus foar syn folk,
syn leafde ha jim praktisearre,
foar de hiele wrâld it ljocht.

Kristus sil de wrâld ferlosse,
as earstberne leit dy yn syn hân,
Hy kaam fóár alles, is de tolk
fan ’t folk dêr’t Hy oan ’t krús foar stjerre
woe, sa kaam it heil ta stân.

No mei ik foar jimme lije
yn de finzenis, dêr bin ik bliid
om as ferkundiger fan ’t heil,
dat earst foar elkenien ferburgen
wie, yn ús klinkt troch dat liet.

* Brief oan de Kolossers (haadstik 1)

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum