Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Filippiërs 2

Bibelbylden

fan Rembrandt*

Jezus Kristus hâld ik jimme foar
as foarbyld, hoe’t syn libben wie
foardat Er oan it krús ferstoar.

Kristus libbe Gods bedoeling foar
yn hiel syn dwaan en litten,
mar rûn net om as wie Hy God,
woe neat fan ’t eigen godsbyld witte,
wie de tsjinstfeint fan in oar,
gelyk oan ’t minskdom hjir op ierde.
Hy folbrocht reewillich ’t lot
dat Him as opdracht meijûn wie,
sels oant de krúsdea ta.
Dêrom liet God Him heger sitte
as bewenners fan it himelryk,
dêr’t Kristus’ namme ek heech klinkt,
sadat de knibbels foar Him bûge,
ek foar God de Heit in eareblyk.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Himelfeart fan Kristus’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum