Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Efeziërs 3

Bibelbylden

fan ûnbekend*

God hat fan ivichheid al ôf
in prachtich plan hân mei de skepping,
in plan dat lang ferburgen bleau,
sûnt koart ha ’k ûnderfûn syn trou.

Gods plan kaam op myn kromme wei,
want Kristus hat it iepenbierre:
syn leafde dy’t my nei jim dreau,
foar jim perfoarst in ommeswaai.

In heiden kin ek mei op ’t paad
fan Kristus om nei God te reizgjen,
want sljochte is de djippe kleau,
elk hat by Kristus’ rykdom baat.

Ik mocht as allerminste fan
de hilligen jim ’t boadskip bringe,
dêr’t ik mei hert en siel yn leau,
net mear ferburgen is Gods plan.

* Yllustraasje ‘Gryksk wurd foar goddeleazen
yn de brief oan de Efeziërs’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum