Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Efeziërs 1

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Fan Paulus, troch de wil fan God
apostel fan ús Jezus Kristus,
oan jim dy’t leauwe, folk
fan God genede en ek frede,
yn syn hannen is ús lot.

Us lot komt streekrjocht út syn plan
mei Jezus Kristus, de ferlosser
fan elkenien dy’t leaut,
it plan om troch him gear te foegjen,
dêr sprekt syn genede fan.

No ha ik fan jim leauwen heard
en ek dat jim fan minsken hâlde
dy’t hearre by Gods folk,
ik hâld net op om tank te bringen
foar jim stribjen op dit mêd.

Oan Kristus joech God krêft en macht,
Hy sit yn himelske kontreien
heech boppe ierdsk bewâld;
de tsjerke is syn lichem wurden,
Hy is ’t haad en hâldt de wacht.

* Mozayk ‘Paulus’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum