Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief fan Petrus 10

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wol net harkje nei de spotter,
dy’t ropt dat alles by it âlde bliuwt,
gjin sprake fan in nije skepping
mei de werkomst fan de Hear,
der is dus neat wat minsken driuwt.

Troch it wurd fan God is skepen
de himel en de ierde, mar neat bliuwt:
de ierde is fergien troch wetter,
sil ferbrâne troch it fjoer,
it is de eintiid dy’t ús driuwt.

As in dief sil dy dei komme,
dan sil de himel bolderjend fergean
en útinoar falt hiel de ierde
mei de werkomst fan de Hear,
stean klear en lit jim ’t net ûntgean.

Wês geduldich lykas Kristus,
want tûzen jier by ús is mar ien dei
by Him, Hy komt wol syn belofte
nei, al is it op ’en doer,
wat nij wurdt, is de ein fan wei.

* Yllustraasje ‘Eintiid’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum