Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief fan Jacobus 2

Bibelbylden

fan Rembrandt*

Wol net allinnich harkje,
ek al is it nei Gods Wurd,
hoewol’t dat yn beweging bringt;
it giet foaral om goed te dwaan,
de earme syn gerak te jaan.

It is as mei in spegel,
dêr’t men it gesicht yn sjocht,
dat al gau fergetten is;
wa’t dus ferjit om goed te dwaan,
sil om Gods spegel ek net jaan.

Nim Abraham syn leauwe,
dat him yn beweging brocht
om mei syn soan op wei te gean;
it is mei sizzen net te dwaan,
it leauwe seit om ’t hert te jaan.

’t Wie krektsa mei hoer Rachab,
want de die striek mei har wurd
doe’t sy de boaden yn har hûs
opnaam om feilichheid te jaan,
wat út it hert komt, stjoert it dwaan.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘It offer fan Abraham’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum