Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Liet fan Mozes en it Laam

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In teken seach ik yn de himel,
wûnderbaarlik, fol mei macht:
sân ingels mei de lêste pleagen
makken oan de grime Gods in ein,
doe kriich ik noch in byld foar eagen:
in see fan glês, dêr fjoer trochhinne,
minsken, winners fan it beest,
dy’t songen by Gods harpen
it liet fan Mozes en it Laam:
‘Machtih, wûnderbaarlik binne
jo dieden, Hear, almachtich God,
rjochtfeardich binne ek jo wegen,
elk dy’t jo namme freest,
bewiist Jo ear, want hillich binne
Jo, de folken falle biddend del,
om’t jo rjochtfeardich oardiel
foar hiel de wrâld oan ’t ljocht kaam.’

Yllustraasje ‘Glêzen see’

admin

Sprekende gezichten

Jereims

van Vincent van Gogh*

Het golft, ’t is niet om aan te zien
en daarom kijk ik recht vooruit,
toch heb ik niets voor ogen
om naar uit te kijken,
’t is de nietigheid waarop ik stuit.

Is dit de prijs die ik verdien,
het doek met een verschrikt gezicht,
dat spreekt uit felle ogen?
Niet te vergelijken
met hetgeen ik eerder heb verricht.

Ik richtte mij toen op een doek
dat spiegelde een kalm gemoed,
want ik had iets voor ogen
wat mij aan zou reiken
inspiratie, die het stralen doet.

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Schilderij ‘Zelfportret’
Schilderij ‘Zelfportret uit begin 1888’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum