Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Brief oan Filémon

Bibelbylden

fan Paulus*

Filémon, kristen yn Kolosse,
dy’t it goede foarbyld jout,
beskôgje dit as komplimint;
oan dy is ’t boadskip tafertroud,
do silst der goed op passe.

Ik bin in âlde man, sit finzen,
ha net folle mear yn sicht,
wol pleitsje ’k foar Onésimus
en wiis dy op dyn kristen-plicht:
stap oer de eigen grinzen.

As slaaf hie hy net flechtsje moatten,
siet by dy ek yn de skuld,
as geastlik heit nim ik dy oer;
nim him wer oan en ha geduld,
hy is yn grutskens koarte.

* Part fan de brief oan Filémon

admin

Voortdurend onderweg

Jereims

van Knud Baade*Geen sprake van een ankerplaats
bij rotsen die scherp steken
onder water en omhoog,
het eiland is niet te bezeilen
na al weken buitengaats,
terwijl de koers er niet om loog.

Een schip dat koers zet naar het land
van bomen tussen beken
als het aardse paradijs,
let niet op meer dan duizend mijlen:
afstand is de buitenkant,
de binnenkant is wijs op reis.

Het gaat maar door, van eb naar vloed
en weer terug als teken
van voortdurend onderweg;
de diepte laat zich moeilijk peilen
als de storm tien weken woedt,
toch vindt het schip op zee de weg.

* Knud Baade (1808-1879)
Schilderij ‘Het eiland Traena in Nordland’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum